نویسنده = سیدعلی رضا حسینی بهشتی
تعداد مقالات: 1
1. دولت ممتنع: خوانش انتقادی نظریۀ امتناع دولت مدرن اسلامی حلّاق

دوره 19، شماره 58، بهار 1397، صفحه 81-112

10.22054/qjpl.2018.15257.1358

مهدی مرادی برلیان؛ سیدعلی رضا حسینی بهشتی؛ سید محمد قاری سیدفاطمی