دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. انسانی شدن حقوق محیط زیست در پرتو کرامت انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.39239.2072

حسین رضازاده؛ عباسعلی کدخدایی


2. پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل بر اساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.42391.2145

زهرا حاجی پور؛ پوریا عسکری


3. نقش سازمان هواپیمایی کشوری ایران در حفظ ایمینی هوانوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.40355.2098

حسین محمدزاده قره باغ؛ منصور جباری؛ حسین رستم زاد


4. حکمرانی چند ذینفعی اینترنت و حقوق بین الملل: مفاهیم رایج یا رویکردی نوین؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.37957.2040

حسام نوروزپور؛ امیرساعد وکیل


5. جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.42486.2151

مجید بنایی اسکویی؛ ویدا میرزایی


6. موانع فنی تجارت خارجی در ایران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.39764.2084

صادق ضیایی بیگدلی؛ احسان صلحی


7. تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جوّ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.39525.2080

مسعود البرزی ورکی؛ مصطفی خرّمی


8. تحلیل عناصرتعهد به پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی فرامرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.40576.2102

زهرا محمودی کردی؛ رامین یار محمدی


9. امکان و امتناعِ مطالعات میان‌رشته‌ایِ در حقوق موردکاویِ جامعه‌شناسیِ حقوق عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.41086.2113

مهدی مهدوی زاهد


10. علوی ها و نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس ترکیه: رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.39089.2065

علیرضا جلالی؛ سید محمود مجیدی


11. تحلیل تطبیقی اراده گرایی سنتی در عصر ناصری با اراده گرایی مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.41509.2124

مهدی شهابی؛ محمدرضا محمدی؛ مرتضی دهقان نژاد


12. مثلث زنان،صلح وامنیت در افغانستان از دیدگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.42013.2142

اناهیتا سیفی


13. تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22054/qjpl.2019.41561.2125

محمد امین ابریشمی راد؛ حامد نیکونهاد