بحران استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی: اهداف و پیامدها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روابط ایالات متحده و روسیه طی ماههای اخیر به پائین ترین سطح خود پس از پایان جنگ سرد نزول کرده است. این دو کشور که با فروپاشی شوروی اختلافات خود را کنار گذاشته بودند با طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا یک بار دیگر مجادلات لفظی را از سر گرفتند. هم اکنون نگرانی های بسیاری در میان ملت های دو کشور و سایر کشورهای جهان درخصوص آغاز جنگ سردی جدید پدید آمده است. این پژوهش قصد دارد تا با پیشینه این اختلافات، منشاء بحران جاری و اهداف آمریکا از استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی و به پیامدهای آن برای ایران و جهان را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US missile defense shield stability crisis in Europe at : goals Keywords

نویسنده [English]

  • hassan mirfakhraii
مقدمه
در عرصه سیاست خارجی و روابط بین الملل اینگونه گفته می شود که هیچ پیمان و
اتحادی همیشگی نیست . دوستی ها همواره تابعی از منافع ملی هستند و حتی نزدیک ترین
دوستان ممکن است زمانی در آینده به دشمن یکدیگر تبدیل شوند . تنها منافع ملی است
که می تواند مشخص سازد حد دوستی و روابط تا کجا تداوم یابد . خود منافع ملی نیز ب ه
واسطة آنکه خصلتی سیال و پویا دارد ، همواره تحت تأثیر متغیرهایی همچون نظام
بین الملل و شرایط داخلی قرار دارد . روابط ایالات متحده و روسیه نیز از این اصل مستثنی
نیست. این دو کشور که پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد تضاد موجود بین
خود را کنار گذاشته به همکاری در موضوعات مختلف با یکدیگر روی آوردند ، اینک به
واسطة طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی، بار دیگر در آستان ة تضاد
و دشمنی قرار گرفته اند. به رغم آنکه مقامات ایالات متحده می کوشند تا اعتماد روسیه را
نسبت به خود جلب کنند و آن را متقاعد سازند که این اقدام آمریکا تهدیدی علیه این
کشور نیست، اما روسیه همچنان بدبینانه به طرح آمریکا می نگرد. این پژوهش قصد دارد
تا با کمک گرفتن از رویکرد نظری رئالیسم نئوکلاس یک به ریش ة این اختلاف پرداخته،
اهداف و واکنش های هر دو بازیگر نسبت به هم و پیامدهای آن برای ایران و جهان را
بررسی کند.
رویکرد نظری
مهم ترین کارکرد نظریه های روابط بین الملل تبیین و توضیح رویدادهای جهانی و
پیش بینی آیند ة آن است . تئوری های مختلف همواره در حال منطبق کردن خود با شرایط ،
حذف یا افزودن فرض های کمکی جدید برای تبیین حوادث جهان می باشند. در این میان
گاه ممکن است رویداد ی همزمان بر اساس چندین نظریه قابل تبیین باشد . در خصوص
مخالفت روسیه با طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در دو کشور لهستان و جمهوری
چک نیز ب ه نظر اینگونه می رسد. در تحلیل این رویداد می توان از تئوری سازه انگاری،
موازنه قدرت، واقعگرایی و نظری ة نظام جهانی کمک گرفت ؛ اما در این پژوهش از رویکرد
رئالیسم نئوکلاسیک که مشتمل بر رئالیسم تهاجمی و تدافعی است استفاده می شو د. دلیل
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / بحران استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا.../ 101
این انتخاب نه تنه ا قابلیت برتر این نظریه نسبت به سایر نظریه ها در تبیین بهتر پدیده پیش
گفته بلکه در توانایی آن برای پرهیز از جزم گرایی موجود در سایر نظریه ها نسبت به تقلیل
علل رویدادها به ساختارهای صرفاً مادی یا ذهنی است. بر این اساس رفتار روسیه بر پایة
رئالیسم تدافعی و اقدام آمریکا بر مبنای رئالیسم تهاجمی توضیح داده می شود.
رئالیسم تدافع ی. معتقدان به نظری ة رئالیسم تدافعی بر این باورند که ممکن است واقعاً
کشورها از توسع ة تجهیزات نظامی اهداف توسعه طلبانه نداشته باشند ، بلکه صرفاً جهت بالا
بردن ضریب امنیتی خود در فضای آنارشیک نظام بین الملل به این اقدام دست زده باشند .
یعنی بر خلاف آنچه که برخی از افراد و دولت ها تصور می کنند، دولت ها همواره ب ه دنبال
رویکرد تهاجمی نیستند . اما مشکلی که وجود دارد این است که این رفتار دولت ها همواره
از سوی رقبای آنها ب ه عنوان تلاشی برای بر هم زدن نظم موجود تلقی می شود، بنابراین
سعی می کنند به اقدامات متقابل در این خصوص دست زنند که نتیج ة این امر چیزی جز
.(133- تطویل چرخة معمای امنیتی نیست (مشیر زاده، 1384 ،صص 134
در حقیقت مشکلی که در اینجا وجود دارد سوء تفاهم و سوء برداشت دولت ها از
اقدامات یکدیگر اس ت که آنها را درگیر مسابق ة تسلیحاتی یا نزاع و درگیری می سازد و نه
در » : واقعیت های موجود . لرد گری این بی قطعیتی و سوءتفاهم را اینگونه توضیح می دهد
ذهن کسانی که مسئول تجهیز نیروهای نظامی هستند تفاوتی که بین آماده سازی (نیروها) به
منظور اعزام آنان به جنگ با آ ماده سازی (آنها) برای رویارویی با یک حمل ة نظامی احتمالی
وجود دارد، تفاوتی است واقعی، آشکار و قطعی ؛ اما برای دیگران این تفاوت چندان هم
آشکار و قطعی نیست . پس هر دولتی، ضمن رد هر گونه تدبیر (نظامی) اندیشیده شده ب ه
وسیلة خود را برای مقاصد غیر دفاعی ب ه عمل آمده است ، اتخاذ سیاست های کاملاً مشابه
بلیس، اسمیت، )« را از سوی دولتی دیگر آماده سازی نیروها جهت حمله ارزیابی می کند
.( 1383 ، ص 579
طبق این دیدگاه اقدام آمریکا در استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی تنها به
علیه ایالات متحده و متحدان « کشورهای سرکش » منظور مبارزه با خطر ناشی از حملات
اروپایی اش می باشد، نه گامی در جهت یک جانبه گرایی و تلاش برای تثبیت هژمونی خود ؛
102 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
اما از آنجا که نوع تلقی روسیه از آمریکا بر مبنای تصورات مربوط به دوران جنگ سرد
است این تلاش ها گامی به منظور بر هم زدن موازن ة قدرت نظامی به ضرر بازدارند گی
هسته ای و سلاح های استراتژیک روسیه تلقی می شود و در نتیجه واکنش شدید آن را به
همراه می آورد.
منشاء این بدبینی در بی اطمینانی و ترس نهفته است ؛ یعنی کشورها همواره این احتمال
را می دهند که ممکن است نیت خیرخواهانه طرف مقابل در میان ة راه تغییر پیدا کند و
پیامدهای فاجعه باری برایش به همراه آورد . مثلا همانگونه که توضیح خواهیم داد ، روسیه
هیچ اطمینانی ن دارد که طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی در آینده توسعه و
گسترش بیشتری پیدا نکند . از این رو برای پیشگیری از تراژدی وحشتناک آینده به
مخالفت با آن برمی خیزد و طرح هایی برای تولید موشک هایی را شروع می کند که بتوانند از
این سیستم عبور کنند.
رئالیسم تهاجم ی. در مقابل دیدگاه رئالیسم تدافعی که واکنش روسیه نسبت به آمریکا را
تبیین می کند، نوع رفتار آمریکا و علت استقرار سیستم ضد موشکی در اروپای شرقی را
می توان بر اس اس رئالیسم تهاجمی توضیح داد . بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی قدرت های
بزرگ همواره درگیر نزاع ی بی پایان برای کسب قدرت هستند و وجود شرایط آنارشی در
نظام بین الملل این تلاش ها را تشدید می کند. در این فضا چون این کشورها هیچ تضمینی
برای حفظ امنیت خود ندارند ، لذا خودیاری را بهترین وسیله برای تأمین امنیت خود تلقی
می کنند. این نزاع قدرت ممکن است گاهی اوقات ب ه دلایلی فروکش کند ، اما هیچگاه پایان
نمی یابد. البته چنین امری بیشتر به آن سبب است که هدف هر قدرت بزرگ در درجه اول
بقاست و قدرت بیشتر دولت ی به معنای شانس بیشتر آن برای بقاء در این جهان آنارشیک
است.
به نظر مرشایمر تنها شرایطی که قدرت ی بزرگ را از کسب نیروی بیشتر باز می دارد،
زمانی است که به هژمونی جهانی رسیده باشد . چنین شرایطی هرگز در تاریخ جهان اتفاق
نیفتاده است . او استدلال می کند: قدرت های بزرگی که برای هژمونی من طقه ای و جهانی
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / بحران استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا.../ 103
تلاش می کنند ناخواسته دیگر قدرت های بزرگ یا ضعیف تر را تحریک می کنند تا ائتلافی
(J.Mearsheimer, را برای مقابله با هژمون بالقوه شان شکل دهند. ( 2001
ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تلاش بسیاری برای در
پیش گرفتن این مسیرانجام داد . فروپاشی شوروی باعث گردید تا با خروج رقیب اصلی
ایالات متحده از صحنه رقابت جهانی، تعادل ژئوپلیتیکی جهان به هم بخورد و فرصتی
برای آن فراهم آورد تا در نبود رقیب، نظم نوین مورد علاقه خود در جهان را شکل دهد
(حافظ نیا، 1385 ، ص 53 ) نظم نوین جهانی مورد اشاره بوش دنیایی بود که در آن ایالات
متحدة آمریکا و هم پیمانانش صادرکننده دستور در جهان تلقی می شدند و هر گونه تغییر
ژئوپلیتیکی که با منافع آنها انطباق نداشت غیرقانونی و غیرقابل تحمل توصیف می شد
(حافظ نیا، پیشین، ص 53 ). مقامات کاخ سفید در این زمینه تا جایی پیش رفتند که حتی
دفاع از آزادی را مسئولیت انحصاری خود خواندند . بوش در سخنرانی سال 1991 خود
امید بشریت به ما معطوف شده است ، ما آمریکایی بوده و مسئولیت منحصر » اعلام نمود که
اتوتایل و دیگران، 1380 ، ص 253 ). اما این رؤیا ) « به فرد تأمین آزادی ب ه عهدة ما می باشد
زیاد به طول نیانجامید و کابوس تلخ 11 سپتامبر همه چیز را به کام آمریکا تلخ کرد . این
حمله، اسطوره شکست ناپذیری ایالات متحده را درهم شکست و بار دیگر آنها را متوجه
خطرات موجود در محیط نظام بین الملل علیه خود ساخت. لذا تلاش برای افزایش قدرت
آمریکا و رفع خطرات احتم الی در صدر برنامه های کاخ سفید قرار گرفت . جورج بوش در
سیاست ما تسلط بر جهان از طریق » نطقی پس از حملات 11 سپتامبر رسماً اعلام کرد که
برتری نظامی مطلق و به مبارزه برخاستن با هر دشمن بالقوه از طریق جنگ پیشگیرانه
.( جانسون، 1384 ، ص 416 ) « خواهد بود
حمله به افغا نستان و عراق که با توجیه تروریسم و سلاح های کشتار جمعی صورت
گرفت بر اساس چنین دکترینی بود . این حملات ب ه خصوص حمله به افغانستان نه تنها
منجر به بازگرداندن اعتماد عمومی به شهروندان آمریکا و ترمیم حیثیت بین المللی از دست
رفته ایالات متحده گردید ، بلکه نفوذ ام نیتی آمریکا را نیز در منطق ة خاورمیانه گسترش
.( بخشید (دهشیار، 1381 ، ص 731
104 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
مقامات آمریکا از بین رفتن رژیم طالبان و بعث عراق را پایان تهدیدات علیه خود و
متحدینشان نمی دانند. آنها بر این اعتقادند که دولت های سرکش دیگری در جهان وجود
دارند که رویای ضربه زدن به آ مریکا و متحدانش را با استفاده از حملات موشکی در سر
می پرورانند، بنابراین ایالات متحده وظیفه دارد نسبت به حفاظت از خود و متحد انش در
برابر این خطرات از طرح سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی استفاده کند ؛ این اقدام
آمریکا همانگونه که توضیح خواهیم داد از سوی روسیه به عنوان گامی برای تثبیت هژمونی
این کشور تلقی می شود که هدف واقعی اش از بین بردن قدرت بازدارندگی روسیه است .
در واقع همانگونه که رئالیسم تهاجمی توضیح می دهد، اقدام آمریکا در استقرار سپر دفاع
موشکی در اروپای شرقی که بر اساس حداکثرسازی تأثیر در نظام جهانی و این احساس
که قدرت و توان انجام آن را دارد ، صورت گرفته ناخواسته قدرت های دیگر ی چون روسیه
(Costa, را تحریک کرده است.( 1998
پیشینة خصومت آمریکا و روسی ه. اقدامات اخیر آمریکا در اروپای شرقی بیش از هر چیز
برای روس ها یادآور تحولات دهة 1980 است . در دهة 1980 ایالا ت متحده الگوی
تعارض خود را با شوروی در دو سطح منطقه ای و بین المللی پیگیری می کر د. آمریکا در
سطح منطقه ای تلاش برای کاهش نفوذ شوروی را در خاورمیانه، تضعیف رژیم های
طرفدار کمونیسم، حمایت از مجاهدین افغان و کمک و حمایت از اسرائیل در اشغال لبنان
در کنار تضع یف نظام سیاسی ایران در دستور کار خود داشت و در بعد بین المللی نیز با
اشغال گرانادا، پاناما، آنگولا، تلاش برای سرنگونی حکومت کوبا و نیکاراگوئه و از همه
مهم تر، استراتژی خنثی سازی به مقابله با اتحاد جماهیر شوروی برخاسته بود . اساس
استراتژی خنثی سازی ایالات متحده در این مقطع مقابله با برتری استراتژیک روسیه و
( افزایش ضریب بازدارندگی آمریکا بود. (متقی، 1376 ، ص 80
در این سال ها، ایالات متحده به رغم آنکه طبق پیمان سالت 2 (ژوئن 1979 ) با روس ها
توافق کرده بود تا موشک های استراتژیک خود را جمعاً به 2250 فروند - 1300 فروند
موشک چند کلاهکه و 820 فروند موشک زمین به زمین - کاهش دهد ، برنام ة جدیدی
در دستور کار خود قرار داد . این امر واکنش MX برای ساخت موشک های بسیار مدرن
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / بحران استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا.../ 105
و موشک های اس اس 20 و در ادامه Back fire شوروی را برای توسعه هواپیماهای
استقرار آنها در خاک اروپا به همر اه آورد . بدین ترتیب جنگ سرد جدید ی بین ایالات
متحده و اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد و آمریکایی ها در نشست زمستان 1979 ناتو ،
مسأله استقرار موشک های پرشینگ 2 و کروز را در اروپا مطرح و به تصویب رساندند .
هدف از این کار هدف گیری تأسیسات نظامی اتحاد جماهیر شوروی بود . این موشک ها
می توانستند نه تنها اروپای شرقی ، بلکه اقصی نقاط شوروی را هدف قرار دهند. در حالیکه
شوروی نمی توانست با موشک های اس اس 20 که 5000 کیلومتر برد داشتند آمریکا را
.( هدف قرار دهد( نقیب زاده، 1378 ، ص 279
این اقدام آمریکا موجی از مخالفت ها را با اس تقرار این موشک ها در اروپا به همراه
آورد؛ اما این مخالفت ها تأثیری بر اراد ة آمریکا جهت تحقق خواسته خود نگذاشت و
سرانجام موشک ها در نوامبر 1983 ابتدا در آلمان و سپس در بلژیک و هلند مستقر شدند .
با این همه، مسأله با استقرار موشک در اروپا ختم نشد . هنوز جهان ا ز سر و صدای
فارغ نشده بود که در 23 مارس 1983 ریگان خطاب به دانشمندان « موشک های اروپایی »
آمریکا پیشنهاد کرد برای مقابله با موشک های شوروی که به جانب آنها نشانه گیری شده
جامع ة » : بود مطالعات وسیعی آغاز کنند . وی خطاب به دانشمندان آمریکایی گفت
دانشمندان به ما سلاح اتمی اعطا کرد و حالا وقت آن رسیده که توان خود را در خدمت
« بشریت و صلح گرفته و راه هایی را نشان دهد که این سلاح ها را از کار بیندازد
(نقیب زاده، پیشین)
بر این اساس گروه عظیمی از دانشمندان و متخصصان ابزارهای جنگی با انرژی
جنبشی، سلاح های الکترومغناطیسی ، پرتوهای ذرات خنثی و لیزرها در جهاد ی علمی برای
از « ابتکار دفاع استراتژیک » جلوگیری از جنگ هسته ای سازماندهی و بسیج شدند و طرح
آمریکا در این زمینه ارائه شد . (ثقفی عامری، « فرماندهی فضایی نیروهای هوایی » سوی
1365 ) این طرح ، رژیم دفاعی پنج لایه و برنامه ای بلند پروازانه که شامل انرژی هدایت
شده علیه موشک ها، سلاح های مستقر در فضا برای متوقف ساختن موشک ها در مرحل ة
صعود، لیزرهای هوابرد، سلاح های هوشمند علیه کلاهک های موشکی در نیمه راه و
سلاح های نابود کننده جنبشی زمین پا یه برای متوقف ساختن موشک ها در مرحل ة نهایی
106 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
می شد. ریگان برای پیشبرد سریع طرح، تحقیقات مفصل در این مورد را با 26 میلیون دلار
سپرد و بدین ترتیب ماش ة مسابقه تسلیحاتی در « سازمان دفاع استراتژیک » اعتبار اولیه به
« جنگ ستارگان » این طرح که در جهان با عنوان (Loring,2004,9- جهان چکانده شد ( 30
شناخته شد ، موازن ة قدرت در جهان را ب ه کلی به هم زد و ایالات متحده را که تا سال
1980 از نظر توان نظامی ضعیف تر از شوروی بود بر رقیب خود برتری داد.
اگر چه همان زمان نیز چون اکنون، ایالات متحده اقدام خود را گامی برای جلوگیری از
جنگ هسته ای و دفاع از خود و متحد انش اعلام می کرد؛ اما شواهد حاکی از آن بود که
ایالات متحده ب ه دنبال برتری مجدد استراتژیک بر روسیه و پایان دادن به بازدارندگی ب ه
صورت یک جانبه بود . بخشی از نگرانی های کنونی روسیه دقیقاً از همین تجرب ة تاریخی
ناشی می شود. در نهایت آن چه که به بحران در روابط ایالات متحدة آمریک ا و اتحاد جماهیر
شوروی پایان داد ، وقوع تحولات داخلی در شوروی و به قدرت رسیدن گورباچف بود .
خود از سال 1986 گفتگوهایی را با ریگان جهت « امنیت متقابل » گورباچف در راستای تز
کاهش سلاح های اتمی استراتژیک و برچیدن موشک های دو طرف از خاک اروپا آغاز کرد .
این گفتگوها که با استقبال کشورهای اروپایی و آمریکا مواجه منجر به تقویت مذاکرات
1.« کاهش سلاح های استراتژیک و پیمان استارت شد » مربوط به
اگرچه فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد باعث گردید تا ایالات متحده طرح ابتکار
دفاع استراتژیک را در سال 1993 کنار گذارد . اما این توقف فع الیت ها چندان به طول
نیانجامید و 5 سال بعد دولت بیل کلینتون زیر فشار پیگیر جمهوری خواهان که رهبری آن
را دونالد رامسفلد، رییس کمیسیون 9 نفره کنگره آمریکا در مورد تهدیدات موشکی، بر
1. یکی از دلایل آمریکا برای تن دادن به پیمان های استارت برنامه های جدید این کشور به منظور کاستن از
تعهدات بین المللی و کاهش حضور نظامی خود در مناطق مختلف و درگیر شدن در مسابقه تسلیحاتی بود که
منجر به آن گردیده بود به لحا ظ اقتصادی دچار افت گردد . فشار ایالات متحده بر متحدین اروپایی خود جهت
پذیرفتن سهم بیشتری در مخارج نظامی ناتو و مشارکت در سرمایه گذاری برای تحقیقات فضایی و ابتکار دفاع
استراتژیک جهت کاستن مخارج نظامی خود در همین راستا قابل فهم است.
( (ر.ک: پل کندی ظهور و سقوط قدرت های بزرگ ، ترجمه محمود ریاضی، تهران، خجسته، 1369
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / بحران استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا.../ 107
عهده گرفته بود، مجبور شد آن را از سر بگیرد . 1 روی کار آمدن جمهوری خواهان در
ایالات متحده در سال 2000 نیز -که علاقه وافری به مباحث نظامی دارند - به همراه
حادثه 11 سپتامبر باعث گردید تا این تلاش ها سرعت بیشتری بگیر ن د. همچنین تغییر و
تحولات نظام جهانی و بروز خطراتی علیه ایالات متحده ، مقامات کاخ سفید را بر آن
داشت تا شدیداً پیگیر ساختار پیشرفته ترین ارتش دنیا شوند . به همین منظور پنتاگون
- (RMA) و انقلاب در امور نظامی (MTR) طرح هایی همچون انقلاب در فن آوری نظامی
که طرح سپر دفاعی موشکی در بطن آن جای داشت - را جهت مبارزه با تهدیدات نوظهور
و مأموریت های قرن بیست و یکمی آمریکا در فضای مجازی در اولویت کارهای خود
قرار داد. 2
این عبارتی است که پیروان مکتب .« تاریخ پیوسته تکرار می شود » . منشاء بحران جار ی
واقع گرایی در روابط بین الملل به آن ب ه عنوان یکی از پیش فرضهای اصلی خود می نگرند .
طبق این اصل دولت ها ملزم به عبرت گرفتن از درس های تاریخ هستند و هر دولتی که
تجربیات گذشته را نادیده بگیرد شکست های تلخ تری را در پیش خواهد داشت . ظاهراً
روس ها به این نکته توجه کرده و در حال بکار بستن آن هستند . از بعد از حادثه 11
سپتامبر، روسیه ب ه دقت اقدامات آمریکا را در عرص ة جهانی دنبال می کرد. اگر چه وضعیت
پیش آمد ه برای روس ها چندان خشنود کننده نبود ، اما آنها در فضای شکل گرفته پس از 11
سپتامبر چاره ای جز مماشات و در پیش گرفتن موضعی آرام نسبت به خروج آمریکا از
پیمان منع توسع ة موشک های ضد بالستیک نمی توانستند در پیش بگیرند ؛ این سکوت نهایتاً
http://www.iran-) (1381/5/ رامسفلد بازگشت ریگانیسم، روزنامه ایران، ( 15 » .1
(newspaper.com/1381/81/-05/-15/html
دونالد رامسفلد در گزارشی که در جولای 1998 منتشر کرد مدعی شد ارزیابی سال 1995 اداره اطلاعات
ملی سیا در این مورد که هیچ کشوری در خارج از قدرت های هسته ای شناخته شده جهان قادر به ضربه زدن به
ایالات متحده و کانادا پیش از 2011 نیست اشتباه می باشد و این سازمان خطر کشورهایی چون کره شمالی، ایران
و عراق را کمتر از میزان واقعی اش ارزیابی کرده است.
2. Refer to: Binnendijk Hanse, Transforming America's Military, Washington D.C Defense
University Press,2002
108 / پژوهش حقوق و سیاست / سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386
در ژانویه 2007 شکسته شد و زمانی رخ داد که در 20 ژانویه 2007 میرک توپولانک،
نخست وزیر جمهوری چک، اعلام کرد آمریکا در صدد ایجاد پایگاه رادار در این جمهوری
است. خبر کامل تر را در این مورد وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرد ؛ این خبر حکایت
از آن داشت که آمریکا قصد دارد ب ه عنوان بخشی از سی ستم دفاع موشکی تازه 10 پایگاه
بازدارنده موشکی در لهستان و یک ایستگاه رادار هدف گیر در جمهوری چک احداث کند .
این خبر و مکمل آن درخواست وزارت امور خارجه آمریکا از لهستان و چک برای مذاکره
در این زمینه ، همچون شو ک تکان دهنده ای برای روسیه بود . 1 واقعیت این بود که مقامات
ایالات متحده نزدیک دو سال در لهستان و جمهوری چک برای یافتن محل های مناسب
جهت یک سیستم رادار که بتواند موشک های مهاجم را سرنگون کند کارکرده و اکنون که
مکان نصب این سیستم ها در مرکز نظامی در 70 کیلومتری پراگ و نزدیک مرز روسیه
مشخص شده بود آن را علنی ساخته بودند . روس ها احساس می کردند که در این قضیه
فریب خورده اند و به راحتی از سوی آمریکا نادیده گرفته شده اند.
با این حال آمریکا و لهستان 24 اردیبهشت نخستین دور مذاکرات رسمی خود را در
زمینة سیستم پیشنهادی آمریکا آغاز کردند . جان رود، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در
امور امنیت و خلع سلاح که به ورشو سفر کرده بود در زمینه چگونگی تأثیر مستقیم
استقرار سیستم یاد شده بر امنیت لهستان با ویتولد وازچکوفسکی معاون وزیر خارجه
لهستان وارد مذاکره شد . 2 ماحصل این مذاکرات موافقت لهستان با طرح آمریکا بود . ب ه
نخست وزیر لهستان با درخواست آمریکا، میرک ،« یاروسلاوکاژینسکی » دنبال موافقت
توپولانک، نخست وزیر چک، نیز استقرار سیستم موشکی را گامی برای امنیت کشورش
خواند و با آن موافقت کرد. 3
(85/12/2) ،« هشدار روسیه درباره دفاع موشکی آمریکا ».1
(http://www.bbc.co.uk/persian/iran story/2007/01/22)
(86/3/ خبرگزاری جمهوری اسلامی ( 3 .« آمریکا و لهستان درباره سیستم دفاع موشکی مذاکره می کنند » .2
(http://www1.irna.ir/fa/news/view/line-7/8603047240.html)
(86/3/ خبرگزاری جمهوری اسلامی ( 4 .« استقرار موشک های آمریکا برای امنیت اروپا حیاتی است » .3
(http://www1.irna.ir/fa/news/view/line-7/86030472402.html)
سال نهم شماره 22 بهار و تابستان 1386 / بحران استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا.../ 109
اظهار نظرها