نویسنده = زاهدی، مهدی
تعداد مقالات: 6
1. آثار گردآوری‌شده و اصالت

دوره 20، شماره 60، پاییز 1397، صفحه 35-67

10.22054/qjpl.2018.26850.1668

مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده


3. آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا

دوره 18، شماره 52، پاییز 1395، صفحه 35-58

10.22054/qjpl.2016.6790

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ محمود عباسی


4. نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی

دوره 17، شماره 48، پاییز 1394، صفحه 119-134

10.22054/qjpl.2015.1757

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد


5. حمایت از دانش سنتی تحت نظام دانش های جغرافیایی

دوره 13، شماره 34، پاییز 1390، صفحه 141-164

مهدی زاهدی؛ سمیرا غلام دخت