دوره و شماره: دوره 18، شماره 52، پاییز 1395، صفحه 1-192