دوره و شماره: دوره 17، شماره 49، زمستان 1394، صفحه 1-191 
3. نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا

صفحه 57-83

10.22054/qjpl.2016.2370

رحمت اله فرخی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ سیدقاسم زمانی