دوره و شماره: دوره 14، شماره 37، تابستان 1391 
2. آمبود زمان :نظارت فرا قضایی مکمل نظارت قضایی

صفحه 23-40

سعید بیگدلی؛ ولی رستمی؛ فضل الله رستمی