دوره و شماره: دوره 14، شماره 36، بهار 1391 
6. تهدید به زور و حقوق بین الملل

صفحه 133-156

علی قاسمی؛ ویکتور بارین چهار بخش


8. « کادی علیه شورای اتحادیه اروپایی » بررسی و تحلیل رأی قضیۀ

صفحه 185-206

سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی چهل تنی؛ سید مهدی موسوی