دوره و شماره: دوره 13، شماره 34، پاییز 1390 
3. نظارت بر انتخابات مجلس نمایندگان لبنان

صفحه 71-96

خیرالله پروین؛ روح الله علی داد زاده


10. مفهوم قرار داد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن

صفحه 249-277

عبدالحسین شیروی؛ مجید سربازیان


11. تجزیه شرکت های تجارتی در حقوق انگلستان و آمریکا

صفحه 271-298

محمد رضا صاحبی پسندیده؛ مجید قربانی


12. باز فروش مبیع

صفحه 229-330

محمد حسن صادقی مقدم؛ عبدالله رجبی


16. قلمرو بطلان نسبی

صفحه 401-426

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی