دوره و شماره: دوره 15، شماره 40، پاییز 1392، صفحه 1-208 
1. دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست ویکم

صفحه 9-36

حسین شریفی طراز کوهی؛ ویکتور بارین چهاربخش