دوره و شماره: دوره 15، شماره 41، پاییز 1393، صفحه 9-243