دوره و شماره: دوره 12، شماره 28، بهار 1389 
5. نظریه های سازه انگاری و سازمان های بین المللی

صفحه 87-112

سید جلال دهقانی فیروز ابادی؛ علی جدیدی