اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسنعلی موذن زادگان

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

moazenzadeganatgmail.com
44737615

سردبیر

منصور جباری

حقوق بین الملل استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

mansorjabariatgmail.com
44737615

اعضای هیات تحریریه

منصور جباری

حقوق بین الملل استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

mansorjabariatgmail.com
44737615

محمدرضا ویژه

حقوق عمومی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

mrezavijehatyahoo.com
44737615

محمدرضا ضیایی بیگدلی

حقوق بین الملل استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

reza_ziae_bigdeliatyahoo.com
44737615

عباسعلی کدخدایی

حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه تهران

aliyary1385atgmail.com

سیدقاسم زمانی

حقوق بین الملل عمومی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

drghzamaniatgmail.com

صادق سلیمی

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واخد تهران مرکز

sadegsalimiatyahoo.com

حسین شریفی طرازکوهی

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

hsharifitatyahoo.com

همایون حبیبی

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

homayounhabibiatgmail.com

بیژن عباسی

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه تهران

b.abbasiatut.ac.ir

ولی رستمی

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه تهران

vrostamiatut.ac.ir

مدیر داخلی

قدیر امامی

علوم سیاسی کارشناس پژوهشی

allamehjournalatgmail.com