اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسنعلی موذن زادگان

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

moazenzadeganatgmail.com
44737615