همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

قدیر امامی

علوم سیاسی کارشناس پژوهشی

allamehjournal@gmail.com