بنیاد مسئولیت دولت مبتنی بر ماهیت دولت در اندیشه ژان ژاک روسو

سید مجتبی واعظی؛ ملیحه مسعودی مسعودی

دوره 24، شماره 76 ، آذر 1401، ، صفحه 109-139

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.55582.2497

چکیده
  از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می‌گردد. این نسبت در اندیشه­ روسو با اتکای بر سوبژکتیویته ­مدرن وارد معادلات جدیدی می­گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه­ هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می‌پردازد که «رویکرد روسو ...  بیشتر