نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت‌ دینی

محمد جواد جاوید؛ نصیراله حسنلو

دوره 24، شماره 75 ، شهریور 1401، ، صفحه 117-148

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.59931.2603

چکیده
  «نافرمانی مدنی» به مثابه رویه‏ای از اعتراض در صحنه فعالیت‏های سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش‏ های اعتراضی گسترده علیه دولت­ ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه‏ های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت ...  بیشتر