سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران

میثم لطفی؛ مسعود فریادی؛ فرهنگ فقیه لاریجانی

دوره 24، شماره 75 ، شهریور 1401، ، صفحه 217-251

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.61313.2626

چکیده
  استقرار نامتناسب واحد­های صنعتی با ویژگی­ های سرزمینی می ­تواند به تخریب محیط زیست منجر شود و بنابراین به منظور تنظیم استقرار این واحدها با ویژگی­ های سرزمینی و محیط زیستی، افزون بر اعمال مقررات محیط زیستی راجع به استقرار صنایع، کاربست آمایش سرزمین نیز لازم است. مسأله مقاله این است که چگونه می­ توان آمایش سرزمین را بعنوان ...  بیشتر