برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل

جواد کاشانی؛ مصطفی رضائیان مهر

دوره 17، شماره 50 ، فروردین 1395، ، صفحه 59-63

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.3966

چکیده
    برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی یکی از مسائل پیچیده صنعت نفت و گاز عصر حاضر به شمار میرود که دربرگیرنده مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی گستردهای است. اگرچه این مسائل همواره در صنعت نفت و گاز جهان دارای اهمیت بودهاند، بااینحال، از اواسط دهه 1980 که تولید از میدانهای نفت و گاز دریایی رو به افول گذاشت، ابعاد مختلف آن به چالشی ...  بیشتر