فساد مالی و بسترهای شفافیت زا در دستگاه های اجرایی

سید شهاب الدین مصطفوی نژاد؛ خیراله پروین

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.64814.2704

چکیده
  فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم­ترین راه­های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می­باشد. شفافیت باعث می­شود تمامی اقدامات و فعالیت­ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می­شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق ...  بیشتر