دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)
در تکاپوی توسعه حقوق بین الملل اینترنت

آرامش شهبازی

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 219-245

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7432

چکیده
  انقلاب تکنولوژیکی، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آنرا دگرگون نکرده بود. این امر رفته رفته بامشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت می گرفت، توسعه یافت. با اینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات ...  بیشتر

چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از جمع‌آوری و انباشت دی‌اکسید کربن زیر بستر دریا

آرامش شهبازی

دوره 17، شماره 49 ، اسفند 1394، ، صفحه 85-105

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.2371

چکیده
  با گرم‌شدن کره‌‌ زمین و طرح مباحث و دغدغه‌های جدی درزمینه‌ی افزایش گازهای گلخانه‌ای ـ که به‌طور مستقیم با حیات جانوران و گیاهان در ارتباط است ـ و نقش گازهای آلاینده مانند دی‌اکسید کربن، بشر کوشیده تا از فناوری‌های جدید به‌جهت مقابله با این پدیده بهره جوید. یکی از این فناوری‌ها، جمع‌آوری و انباشت دی‌اکسید کربن در زیر بستر دریاست. ...  بیشتر

وضعیت دولت ـ کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر

آرامش شهبازی؛ خدیجه جوادی شریف

دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 35-60

چکیده
  طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت هاست. دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. از طرف دیگر، دولت واقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقوقی به منزله یک نظام هنجاری می تواند به صورت الزام آوری، ...  بیشتر

حقوق حیوانات: تأملی در نظریه و رویه

آرامش شهبازی

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 27-56

چکیده
  در حالیکه حقوق بشر و مبانی نظری و رویه موجود در این خصوص در ادبیات حقوقی داخلی با اقبال فراوانی روبه رو بوده است، مباحث و مبانی نظری حقوق حیوانات و چالش های مطرح در آن، تا حد زیاد مغفول مانده است. در واقع، مهمترین مباحث مطرح در این خصوص که نیازمند تأمل در دکترین و نظریات حقوقدانان برجسته است، در برخی زمینه ها با مسائل بنیادین حقوق بشر ...  بیشتر

تکثر سیستم قضایی بین المللی

محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ آرامش شهبازی

دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 116-160

چکیده
  بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، ...  بیشتر

تکثر سیستم قضایی بین المللی

آرامش شهبازی

دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 115-160

چکیده
  بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بی نالمللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، ...  بیشتر