سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی

محمد شمسایی

دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، ، صفحه 41-68

چکیده
  روابط تجاری همواره یکی از مولفه های اصلی در روابط بین المللی بوده است این گونه روابط در قالب همکاری های چند جانبه در سازمان های  بین المللی همچون سازمان جهانی تجارت متجلی گردیده است و آثار بسیاری را از خود به جای می گذارند سازمان جهانی تجارت مجموعه ای از قواعد و مقررات و رویه ها را پدید اورده که در نظام حقوق بین الملل ایجاد شده است ...  بیشتر