نقش دکترین خرق حجاب در تعیین تابعیت سرمایه‌گذار خارجی در رویه داوری ایکسید

حامد ضمامی؛ علی مقدم ابریشمی

دوره 20، شماره 61 ، اسفند 1397، ، صفحه 93-120

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.21197.1497

چکیده
  تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بین‌المللی می‌باشد و دیوان‌های داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نموده‎اند. در داوری سرمایه‌گذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا می‌کند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوان‌های داوری ایکسید قرار گرفته ...  بیشتر

جرح داور در داوری سرمایه گذاری بین المللی: نقدی بر رویه داوری ایکسید و ارائه راهکار مناسب

علی مقدم ابریشمی

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، ، صفحه 98-116

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.28898.1733

چکیده
  جرحداوریکیازموضوعاتمحلمناقشهدرداوریبین­المللی است. استانداردقابلاعمالبرایتعیینعدمبیطرفیوعدماستقلالداوردرداوریایکسیدمتفاوتازاستانداردقابلاعمالدرداوریتجاریبین­المللیوداوریسرمایهگذاریبین­المللیدرمراجععمومیداوری است. درداوریتجاریبین­المللیمعیارتعیینجرحداور " تردیدمتعارف " است ،امادرداوریایکسیدبراساسماده٥٧کنوانسیونواشنگتن،جرحداوربرمبنای ...  بیشتر