دوره 25 (1402-1403)
دوره 24 (1400-1401)
دوره 23 (1400-1401)
دوره 22 (1399-1400)
دوره 21 (1398-1399)
دوره 20 (1397-1398)
دوره 19 (1396-1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1391)
دوره 13 (1390)
دوره 12 (1389)
دوره 11 (1388)
دوره 10 (1387)
دوره 9 (1386)
دوره 8 (1385)
دوره 7 (1384)
دوره 6 (1383)
دوره 5 (1382)
دوره 4 (1381)
دوره 3 (1380)
دوره 2 (1379)
دوره 1 (1378)
شباهت اساسی در نقض کپی‌رایت با تأکید بر رویه قضایی آمریکا

مهدی زاهدی؛ شیرین شریف‌زاده

دوره 24، شماره 75 ، شهریور 1401، ، صفحه 79-116

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.59384.2581

چکیده
  نظام‌های حقوقی رویکردهای مختلفی در رسیدگی به دعوای نقض کپی‌رایت اتخاذ کرده‌اند لیکن هدف غاییِ تمامی آن‌ها جلوگیری از تصاحب عمدی و ناروای حقوق خالقان آثار است. هنگامی که حقوق پدیدآورنده همچون حق تکثیر نقض ‌گردد یا اثر ثانویه، کپی لفظ به لفظ اثر اولیه ‌باشد اثبات نقض آسان است لیکن وقتی خواهان ادعا نماید خوانده اثر او را نه به صورت ...  بیشتر

آزادی بیان و اصل دوگانگی ایده و بیان

مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده

دوره 23، شماره 71 ، شهریور 1400، ، صفحه 95-127

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.56622.2518

چکیده
  آزادی ‌بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می‌باشد در مقابل کپی‌رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می‌شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی‌رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می‌تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند ...  بیشتر

آثار گردآوری‌شده و اصالت

مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده

دوره 20، شماره 60 ، آبان 1397، ، صفحه 35-67

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.26850.1668

چکیده
  آثار گردآوری‌شده مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات از قبل موجود را شامل می‌شوند که توسط پدیدآورنده در یک اثر مستقل انتخاب، گزینش و چیدمان شده‌اند، بدون آن‌که خود چیزی بر آن بیفزاید، مانند جُنگ‌های ادبی، گزیده‌‌ آثار، دفترچه‌های راهنمای تلفن و نظایر آن‌ها. از آنجایی‌که اصالت از شروط اصلی نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری  برای ...  بیشتر

چالش های حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه و نظارت دولت؛ با تأکید بر مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مهدی زاهدی؛ فائزه واحد

دوره 19، شماره 55 ، شهریور 1396، ، صفحه 9-28

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7776

چکیده
  توسعه فن­آوری‌های وابسته به تلفن‌همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فن­آوری نوینی در زمینه تلفن ‌همراه شده است. یکی از مهم­ترین این فن­آوری‌ها فراهم‌آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن‌ همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی ...  بیشتر

آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ محمود عباسی

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6790

چکیده
  یکی از مهمترین تحولات بینالمللی معاصر در عرصه ثبت اختراع، توافق اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تدوین و تقنین مقررات برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع است. بهموجب این توافق، بعد از اعطای گواهینامه ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت اختراع این گواهینامه بدون نیاز به اعتبارسازی در تکتک کشورها، در قلمرو اتحادیه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این ...  بیشتر

نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، ، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1757

چکیده
  توسعۀ صنعتی و بهکارگیری طیف گستردهای از فنآوریهای نوین یکی از عوامل مؤثر درت افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه هستند . باوجوداین، مطابق با تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی موجود تأثیرات زیستمحیطی نامطلوبی را همچون تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرة زمین به همراه داشتهاند. در این میان نظام ثبت اختراع بهعنوان ابزار ...  بیشتر