مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ هدی مرتضوی

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، ، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.2717.1062

چکیده
  چکیده قدرت همواره مفهومی جدال­انگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشه­ی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم می­شود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشه­های فوکو در ...  بیشتر