فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون

احمد مرکز مالمیری؛ حسن وکیلیان

دوره 18، شماره 51 ، شهریور 1395، ، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.5417

چکیده
  «فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش‌های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل‌گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه‌ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می‌کنند، به‌ منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می‌برد. حکومت بر اساس و به‌وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری ...  بیشتر

قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران

احمد مرکز مالمیری؛ مهدی مهدی زاده

دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 157-184

چکیده
  قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله ...  بیشتر