تعهد رسانه ای در قبال شفافیت قضایی

محمد جواد جاوید؛ عصمت شاهمرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.15348

چکیده
  پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد. بدین لحاظ عدالت مادامی که رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالش ها و نیز منافع استفاده از این نهاد در جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و نتیجتاً کاهش فساد قضایی می پردازد. سؤال اصلی در این تحقیق ...  بیشتر

تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی

محمدجواد جاوید؛ عصمت شاهمرادی

دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 9-33

چکیده
  پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این ...  بیشتر