عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دکتر علی اکبر گرجی

دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 351-386

چکیده
  هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت. لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از سال ها انتظار، ...  بیشتر