تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست

محمدعلی صلح چی؛ مهرداد محمدی

دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 81-101

چکیده
  یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها ...  بیشتر