جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم نیروهای پاسدار صلح

امیر حسین رنجبریان؛ هدی شکیب منش

دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 167-198

چکیده
  در پی افزایش ارتکاب جرایم مختلف به ویژه نسبت به افراد غیرنظامی توسط برخی از نیروهای پاسدار صلح و ضرورت اجرای عدالت کیفری، موضوع  اعمال صلاحیت بر این جرایم مطرح شده است. به طور کلّی، موافقت نامه ای دول ت ها با سازمان ملل در خصوص اعزام نیرو، صلاح  یت انحصا ری رسیدگی را به دولت فرستنده نیرو میدهند؛ هم چنانکه در صورت وقوع مخاص مه ی ...  بیشتر