جانشینی دولت‌ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت

مصطفی فضائلی؛ محمد ستایش پور

دوره 21، شماره 64 ، مهر 1398، ، صفحه 279-300

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.36059.1949

چکیده
  انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت به عنوان یکی از پیامدهای حقوقی جانشینی دولت- کشورها در حقوق بین­الملل عمومی مطرح است که صرف‌نظر از چگونگی جانشینی، همواره محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. جانشینی دولت­ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت، در صدد است تا به انتقال حق یاد شده در وضعیت جانشینی کشورها بپردازد و این امر، صرف نظر از ...  بیشتر