مهاجران محیط‌زیستی در حقوق بین‌الملل: از ابهام مفهومی تا فقدان چارچوب حقوقی

ساسان مدرس سبزواری؛ سید محمد قاری سید فاطمی

دوره 20، شماره 61 ، اسفند 1397، ، صفحه 179-207

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.17677.1428

چکیده
  مهاجرت‌های محیط‌زیستی ممکن است شکل‌های پیچیده‌ای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بین‌المللی) به خود بگیرند. دسته‌بندی مهاجرین بر مبنای انگیزه‌های آنان، و جداکردن عوامل محیط‌زیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکان‌پذیر است و نه فایده‌ای حاصل می‌کند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیط‌زیستی، در وهله‌ی نخست باید بر ...  بیشتر

کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری

حسین شریفی طراز کوهی؛ ساسان مدرس سبزواری

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، ، صفحه 129-152

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6794

چکیده
  کاربردسلاح‌هایشیمیاییبه‌واسطه‌آسیب‌هایگسترده‌ایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعه‌بین‌المللی،بدون ‌مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبین‌المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرم‌انگاریصریح) ...  بیشتر