نگهبان قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت

فردین مرادخانی

دوره 22، شماره 70 ، خرداد 1400، ، صفحه 130-158

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.45822.2221

چکیده
  دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به‌تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس ...  بیشتر