علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران

سیدناصر سلطانی

دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 131-164

چکیده
   هرچند تلاش‌هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش‌ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق‌کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی‌های تاریخی این کوشش‌ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن ...  بیشتر