آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ محمود عباسی

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6790

چکیده
  یکی از مهمترین تحولات بینالمللی معاصر در عرصه ثبت اختراع، توافق اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تدوین و تقنین مقررات برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع است. بهموجب این توافق، بعد از اعطای گواهینامه ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت اختراع این گواهینامه بدون نیاز به اعتبارسازی در تکتک کشورها، در قلمرو اتحادیه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این ...  بیشتر

نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، ، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1757

چکیده
  توسعۀ صنعتی و بهکارگیری طیف گستردهای از فنآوریهای نوین یکی از عوامل مؤثر درت افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه هستند . باوجوداین، مطابق با تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی موجود تأثیرات زیستمحیطی نامطلوبی را همچون تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرة زمین به همراه داشتهاند. در این میان نظام ثبت اختراع بهعنوان ابزار ...  بیشتر