مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران

محمود باقری؛ هدایت فرخانی؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، ، صفحه 87-105

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6792

چکیده
  بانک‌ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن‌ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به‌صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می‌کند. بااین‌حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی ...  بیشتر

نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط زیست با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، ، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1757

چکیده
  توسعۀ صنعتی و بهکارگیری طیف گستردهای از فنآوریهای نوین یکی از عوامل مؤثر درت افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه هستند . باوجوداین، مطابق با تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی موجود تأثیرات زیستمحیطی نامطلوبی را همچون تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرة زمین به همراه داشتهاند. در این میان نظام ثبت اختراع بهعنوان ابزار ...  بیشتر