شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین‌‌الملل

سیدیاسر ضیایی؛ سعید حکیمی ها

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7178

چکیده
  با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل ...  بیشتر