آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا

مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ محمود عباسی

دوره 18، شماره 52 ، آذر 1395، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22054/qjpl.2016.6790

چکیده
  یکی از مهمترین تحولات بینالمللی معاصر در عرصه ثبت اختراع، توافق اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تدوین و تقنین مقررات برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع است. بهموجب این توافق، بعد از اعطای گواهینامه ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت اختراع این گواهینامه بدون نیاز به اعتبارسازی در تکتک کشورها، در قلمرو اتحادیه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این ...  بیشتر