قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین المللی کالا

هیبت hلله نژندیمنش؛ سمانه للـهگانی

دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 155-190

چکیده
  تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده ...  بیشتر