دعوای متقابل در رویه دیوان بین المللی دادگستری

ناصرعلی منصوریان؛ محمد علیپور

دوره 18، شماره 53 ، اسفند 1395، ، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7179

چکیده
  از جمله موضوعات مهمی که در آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است موضوع دعوای متقابل است. دعوای متقابل یک دعوای مستقل است که توسط خوانده دعوای اصلی علیه دعوای خواهان طرح میشود و ضمن اینکه در ارتباط با دعوای اصلی و درصلاحیت دیوان است، چیزی فراتر از صرف دفاع در مقابل دعوای اصلی است. این موضوع در ماده 80 آیین دادرسی دیوان درج ...  بیشتر