اصول بنیادی حقوق جهانی ارتباطات: میراث مشترک

رویا معتمدنژاد

دوره 20، شماره 62 ، خرداد 1398، ، صفحه 267-291

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.19261.1458

چکیده
  حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطۀ دولت‌ها تهیه و تدوین می‌شود و اساساً درپی هماهنگ‌سازی است نه یکسان‌سازی. این مقاله می‌کوشد به این سئوال‌ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می‌گذارد؟ دولت‌ها در برابر تأثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم‌هایی ...  بیشتر