چالش های تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش (CAS)

همایون مافی؛ فراز شهلایی

دوره 18، شماره 54 ، خرداد 1396، ، صفحه 35-60

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7427

چکیده
  تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربۀ موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت ...  بیشتر