دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست ویکم

حسین شریفی طراز کوهی؛ ویکتور بارین چهاربخش

دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 9-36

چکیده
  در حالی که اکثریّت قاطع دولتها اقدام به دفاع مشروع بازدارنده نکردهاند و معتقدنـد کـه اقـدام بـدان، سابقهای خطرناک را ایجاد خواهد نمود و شگفت آنکه برخی نویسندگان از آن حمایت میکنند. پس از رویداد یازدهم سپتامبر، نداهای رساتری در حمایت از مشروعیّت ایدهی مزبور به گوش رسید. آنچه موضوع را وخیمتر نمود، اعلام دفاع مشروع پیشگیرانه در استراتژی ...  بیشتر