معرفت شناسی ثبوتی گزارههای حقوقی(با تکیه بر نظرگاه فلسفی حقوق اسلامی)

مهدی رضایی؛ محمد مهدی خسروی

دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 9-34

چکیده
  نگاه ثبوتی به گزاره های علم حقوق که از ویژگی اعتباری و تکلیفی بهره مند هستند از دیدگاه معرفت شناختی، از جمله مباحث پراهمیت فلسفه حقوق است که مبانی برخی نتایج اخذ شده در مکاتب حقوقی را آشکار می سازد؛ امری که در فلسفه حقوق اسلامی و نظریات برخی اندیشمندان مسلمان به موازات اندیشمندان غربی مورد توجه قرار گرفته، اگرچه به نحو مدون و در قالبی ...  بیشتر