وضعیت دولت ـ کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر

آرامش شهبازی؛ خدیجه جوادی شریف

دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 35-60

چکیده
  طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت هاست. دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. از طرف دیگر، دولت واقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقوقی به منزله یک نظام هنجاری می تواند به صورت الزام آوری، ...  بیشتر