بررسی جایگاه اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست

دکتر سید عباس پورهاشمی؛ سحر زارعی؛ یلدا خلعتبری

دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 61-90

چکیده
  اصل همکاری بین المللی که در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی تلقی می گردد جایگاه خاصی دارد . در این چارچوب، بهره برداری منطقی و معقولانه از سرزمین و مدیریت منابع مشترک همچون منابع آبی فرامرزی و دریاچه های بین المللی، تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی نیازمند همکاری های بین المللی است. تمایل جهانی به ...  بیشتر