رویکرد نظری به مفهوم( حق نسل سوم)

محمد راسخ؛ فائزه عامری

دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 167-196

چکیده
  پیشرفت مفهوم و مصداق حق در عصر حاضر چالش های بسیار را پیش روی نظریه پردازان حقوقی گشوده است و هر یک تلاش کرده اند از دیدگاه ویژه خود ابهام آن را بزدایند. چنین ادعا شده است که اینک نمی توان تنها به نسل اول و دوم حق برای خوب زیستن بسنده کرد. لازم است نسل دیگری از حق به میان آید که متناسب با اقتضائات زیست جمعی است. این ضرورت مبنای مطرح شدن ...  بیشتر