بررسی هنجارهای حقوقی در زمینه ممنوعیت تسلیحات فضاپایه

محمدرضا حسینی

دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 193-219

چکیده
  ایجاد نظم و مقررات برای نظارت بر فعالیت های دولت ها در فضای ماوراء جو نقش حیاتی دارد. در اواخر سال 1960، فعالیت های فضایی از هیچ ارزش نظامی برخوردار نبود، اما امروزه، حداقل 75 درصد از اشیاء پرتاب شده به فضا با هدف تامین نیازمندی های بخش نظامی انجام می گیرد. بدون شک، فعالیت نظامی در فضا احتمال بروز جنگ را افزایش می دهد. در چند دهه اخیر، برخی ...  بیشتر