آمبود زمان :نظارت فرا قضایی مکمل نظارت قضایی

سعید بیگدلی؛ ولی رستمی؛ فضل الله رستمی

دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، ، صفحه 23-40

چکیده
  نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت ...  بیشتر