حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن حقوق بشر

محمود آخوندی؛ محمدعلی جاهد

دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  امروزه بسیاری از جنبه های زندگی انسان و نیز حقوق حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم وآموزهجهانی شدن در حال تغییر، تحول و شکل گیری می باشد. از دهه 90میلادی به بعدعموممفاهیم سنتی مانند، سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات و حقوق با پسوندجهانی تقاربیافته و با تکیه بر این پسـوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار گرفته است. جهانی شدنحقوق، حداقل ...  بیشتر